netivim

 

 

 
תכנית דו-שנתית

מנהלת אקדמית:  גב' רייכר דבורה, מ"א

רקע
מחקרים וניסיון קליני מראים שרוחניות מהווה מרכיב משמעותי מאיכות החיים של האדם. הרוחניות של האדם משפיעה באופן חיובי על הבריאות הפיזית והנפשית.
אנשים המתמודדים עם מחלות קשות פונים למשאבים רוחניים פנימיים וחיצוניים על מנת לתמוך בתהליכי ריפוי.
נמצא שרוחניות מהווה משאב למציאת משמעות וכוחות במצבי משבר מצד אחד, ושמשברים מהווים טריגר לצמיחה והתפתחות רוחנית מצד שני.
ארגון הבריאות העולמי הכיר במימד הרוחני כמימד הרביעי של הבריאות, בנוסף לפיזי, המנטלי והחברתי ובכך מבטא את התפיסה ההוליסטית של הבריאות.
בעוד ישנם יחסי גומלין בין המימד הרוחני לשאר המימדים של החוויה האנושית, מימד זה כולל איכויות ייחודיות ונבחנות, הנשענות על גופי ידע נרחבים הן ממסורות
עתיקות והן מתגליות חדשניות במדעי הרפואה והתודעה.
העיסוק ברוחניות ושילובה כחלק ממערך הטיפול בתחום הבריאות הפיזית והנפשית מצריך לימוד מקצועי של תאוריות בתחום, מיומנויות וכלים יישומיים (גוף-נפש-רוח),
בנוסף להתנסות מודרכת בשדה.
תכנית זו מתבססת על עקרונות, מודלים וכלים של הבריאות ההוליסטית.
 
מטרת התכנית
תכנית זו נועדה לתת מענה לצורך של מטפלים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחום ההוליזם, להכיר וללמוד מודלים וכלים של גוף-נפש-רוח לשילוב
בעבודה הטיפולית על מנת לתת מענה אינטגראלי והוליסטי למסתייעים במצבי חיים שונים. כמו כן להעצים ולחזק את איכות החיים המקצועית של מטפלים ("לטפל במטפל").
 
אוכלוסית יעד
אנשי טיפול רב מקצועיים מנוסים במקצועות הבריאות (Health Care Providers) כולל רופאים/אות, אחי/ות, עוס"יות/ם, פסיכולוגים/יות,
יועצים/ות חינוכיים/ות, מקצועות פרא-רפואיים, מטפלים/ות ברפואה משלימה, המעוניינים/ות להכיר גישות, מודלים וכלים של רוחניות הניתנים
לשילוב ויישום במיכל הטיפולי בו הם עובדים ברמה האישית, ולהעצמת המפגש הטיפולי.
 
עבודת שדה והדרכה
כניסתם של התחומים החדשים לשדה העזרה לאדם – הבריאות ההוליסטית והרוחניות, משתלבים עם התאוריה ועבודת השדה המקצועית הפורמלית הקיימת כגון:
התערבות בשעת משבר, התמודדות עם מחלה ומוות, עבודה עם החולה ועם המשפחה, תמיכה באיכות חיים, התפתחות וצמיחה.
לשם כך, יעשו המשתתפים פרקטיקום ויקבלו הדרכה שוטפת על היישום של הגישות והכלים הנלמדים בתכנית בתוך השדה הקליני שלהם.
 
מבנה התכנית
תכנית דו שנתית, לפי שנת הלימודים האקדמית.
הלימודים יתקיימו בימי חמישי מ 09:30 עד 15:45 (6 שעות אקדמאיות).
סך הכל 52 מפגשים. הלימודים מתקיימים בזיכרון יעקב.

היקף שעות לימוד
שעות לימוד אקדמאיות והדרכה: 312
פרקטיקום: 100
סה"כ שעות לימוד: 412

דרישות התכנית
נוכחות ב- 80% מן המפגשים לפחות, התנסות בשדה, קבלת הדרכה קבוצתית בתכנית וקריאת חומר ביבליוגרפי.

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך,
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 

לפרטים נוספים ולהרשמה
גב' דבורה רייכר, טלפון: 054-6306436  

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ובאתר האינטרנט: www.spiritual-holistic-care.com