shiluv
 
 
 
תשפ"א 2020-21
קורס מקוון
 
מנחה: יעל לי, פסיכולוגית (M.A) ואנליטיקאית ביואנרגטית
 
רקע
מהו הידע שיש לי, כמטפלת, על הגוף הנשי? והחיבור לנפש? על התהליכים ההתפתחותיים הגופנים נפשיים? עד כמה אני נותנת מקום להיבטים של הגוף הנשי והמיניות הנשית
בתוך השיח הטיפולי? בקורס נפתח צוהר לעולם הגופנפש הנשי דרך הפרפסקטיבה של האנליזה הביואנרגטית.
קורס זה מפגיש מטפלות עם אחדות הגופנפש הנשי, בראש ובראשונה שלהן, של הבנות שלהן, ושל המטופלות שלהן.המשתתפות ירכשו ידע התפתחותי ופסיכופתולוגי
בהקשר לגופנפש הנשי, ויעמיקו את היכרותן עם גופן ומיניותן.
הקורס יועבר בצורה חוייתית, דרך שילוב של למידה תיאורטית עם התנסויות, כדי לעגן את הלמידה בתוך החויה של הלומדות את עצמן, בנפרד ובקבוצה.
 
למידה זו תשתלב במסע של המטפלת לעצמיותה, לחיבור מלא עם גופה ועם המיניות שלה, ותעשיר את ארגז הכלים התרפויטי שלה תיאורטית ומעשית.
אנליזה ביואנרגטית (Analysis Bioenrgetic) היא פסיכותרפיה גופנית אנליטית. היא נוסדה על ידי אלכסנדר לואן, תלמידו של וילהלם רייך, ונטועה בתוך המסורת הפסיכואנליטית.
הטיפול מתרחש במרחב התיחסותי, וכולל עבודה מילולית, וגם עבודה עם הגוף, הן בתרגילים והן בהתבוננות ותשומת הלב.
ההנחה הבסיסית היא כי מנגנוני ההגנה ההישרדותיים, שגובשו בשנים הראשונות, מהוים כלא להתפתחות וחיות ובריאות בבגרות, וכי הדרך לעבוד אתם, מאחר והם בגוף,
היא...לפגוש אותם (גם) בגוף.
בשנים האחרונות עברה האנליזה הביואנרגטית התפתחות עמוקה והטמיעה בתוכה תיאוריות פרה ופרינטליות, גישות ביולוגיות לטראומה ואת התיאוריה הפוליואגאלית,
ליצירת פרקטיקה עשירה ורחבה.
תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 
מטרות הקורס
  • ללמוד את בסיס התפיסה הגופנית נפשית של האנליזה הביואנרגטית, לגבי התפתחות, פסיכופתולוגיה של הגופנפש הנשי.
  • להיחשף ליישומים קליניים של אנליזה ביואנגטית למגוון אתגרים התפתחתותיים וטראומטיים אצל נשים.
  • לעבור תהליך אישי הקשור בגופנפש של התלמידה, על פי הנחיה ובקבוצה.
  • להעשיר את ההבנה הקלינית של המטפלות לגבי המטופלות המגיעות אליהן לקליניקה, לקבל כלים פרקטיים להעשרת סל הכלים הקליני.
אוכלוסיית היעד
מטפלות ונשות מקצוע כגון: פסיכולוגיות (קליניות, רפואיות, חינוכיות) ועובדות סוציאליות , פסיכותרפיסטיות, מנחות קבוצות,
מטפלות: רופאות, פזיותרפיסטיות, מרפאות בעיסוק, מגשרות ומאמנות אישיות.
כדי לאפשר מיכל מיטיב ובטוח, הקורס יכלול נשים בלבד.
 
תעודה
תלמידה אשר תשתתף באופן סדיר בלימודים ותמלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לה תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,
אוניברסיטת חיפה.
 
מבנה הקורס
8 מפגשים שבועיים, המפגשים יתקיימו בימי שישי  8:30 - 13:30

מועד פתיחה: 23.4.21

סה"כ: 53 ש"א

דמי רישום
300 ₪ שאינם מוחזרים.
 
שכר לימוד
3,000   
 

לפרטים והרשמה

אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il

טלפונים: 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.