logo FEPTOunesco  מרכז בנלאומי לבבריאות משפט ואתיקה

תכנית תלת סמסטריאלית

ניהול ויעוץ אקדמי: פרופ' דניאלה קידר, העמותה לקידום ידידי היחידה תקשורת אנושית, בריאות ואתיקה של המרכז הבינ"ל לבריאות,
משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה.
 
שיתוף פעולה
המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת  חיפה וקתדרת אונסקו לביו-אתיקה (חיפה), במרכז הבינלאומי לבריאות,
משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה.

מרצים:  ד"ר אלונית ברנזון; פרופ' משה זכי; גב' יעל מרגלית,  מ"א; גב' אורית לבקוביץ, מ"א; גלית קידר, מ"א, פרופ' דניאלה קידר; מרצים אורחים

רקע
אינטליגנציה רגשית, EI מהווה תחום יישומי ומפתח ליצירת איכות חיים בכל התחומים: האישי, הבינאישי, המקצועי והחברתי.
חיבור מודע ומושכל של מחשבה ורגש מאפשר התנהגות המקדמת מערכות יחסים ומביאה את האדם למצב אופטימלי עם עצמו ועם סביבתו.

בתכנית זו, יעמיקו וירחיבו הלומדים את הידע בתפקודי המוח, תפקודי הרגש, הבנת מסלולי חשיבה והתנהגות ויפתחו מיומנויות אפקטיביות אישיות, בינאישיות ומקצועיות.

כמו-כן, ירכשו הלומדים תכנים בתחומי האתיקה והביו-אתיקה. יושם דגש על היבטים תיאורטיים ופרקטיים באתיקה הרפואית, הטיפולית לתחומיה, המשפטית, החינוכית לילדים ונוער, הסביבתית ובתחומי מערכת יחסי גומלין בינאישיים.

במסגרת התכנית ההנחיה, יתנסו המשתתפים בדינמיקה בינאישית וירכשו מיומנויות הנחייה שימושיות ומקצועיות באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה.

מטרות התכנית
העמקת הידע ומרכיבי המודעות העצמית והתקשורת הבינאישית בחיים האישיים והמקצועיים.
הבנה מעמיקה, שימוש ויישום בחיבור בין המוח, המחשבות, הרגשות והתגובות.
העמקת הידע התיאורטי והפרקטי במושגים מוסריים ואתיים ובהבנת החיבור בין התקשורת האנושית ובין ההתנהגות האתית במעגלי החיים האישיים והמקצועיים.
פיתוח מיומנויות פרקטיות בתחומי האינטליגנציה הרגשית, החשיבה, הגישה, הרגש, ההתנהגות האישית, החברתית והסביבתית בתחומי האתיקה והביו-אתיקה בחיי היומיום.
 
אוכלוסיית יעד
בעלי תואר ראשון לפחות (ב"א) במדעי ההתנהגות והחברה (חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ניהול חינוך, יעוץ חינוכי),
במקצועות טיפוליים שונים (עבודה סוציאלית,סיעוד, פסיכותרפיה, טיפול באמנויות וקלינאות תקשורת) ומשפט.

במקרים מיוחדים, יתקבלו גם בעלי תואר ראשון ומעלה מתחומי לימוד אחרים.

משך התכנית
התכנית בהיקף 224 שעות לימוד אקדמיות.
שלושה סמסטרים, אחת לשבוע, כל מפגש 5 שעות לימוד אקדמיות.
 
ימי הלימוד (קבוצות נפרדות):
בימי א' בין השעות 16.45 – 20.45, החל מתאריך 08.09.2019
בימי ב' בין השעות 16.45 – 20.45, החל מתאריך 09.09.2019
בימי ד' בין השעות 16.45 – 20.45, החל מתאריך 11.09.2019

הערה: קבוצות לימוד נפתחות במהלך כל השנה.

 שיטת הלימוד
הלימודים נערכים בצורה חווייתית באמצעות הרצאות פרונטאליות, משחקי סימולציה, התנסויות, סדנאות, סרטי הדרכה, תרגילים של החומר הנלמד.
 
דרישות התכנית
נוכחות מלאה, השתתפות פעילה ועמידה במחויבויות התכנית.
 
תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית תוענק לו תעודה מטעם הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,
היחידה ללימודי המשך, אוניברסיטת חיפה ומטעם העמותה לידידי היחידה לתקשורת אנושית בריאות ואתיקה של המרכז הבינ"ל לבריאות,
משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה.
 
דמי הרשמה
300 ₪ (כלולים בשכר הלימוד).
 
שכר לימוד
15,400 ₪ לתכנית כולה (ניתן לשלם עד 16 תשלומים).

 

לפרטים והרשמה

פרופ'  דניאלה קידר, נייד: 052-3354321,

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גלית קידר, נייד: 052-3346391

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.