המשמעות האישית של הבישול מנקודת מבט אנתרופולוגית

הגב' מור דניאל

גילוי המשמעות האישית שתתכן בבישול הוא נושא שהעסיק כותבים רבים. מנקודת מבט אנתרופולוגית הבישול משפיע על ההישרדות, על המערך החברתי, על תחושת השייכות של הפרט לקהילה ואפילו על יחסי זכרים ונקבות בקבוצה. תוצאותיהם של מחקרים אנתרופולוגיים שנעשו בתחום מצביעות שמדיווח המבשלים, לבישול יש השפעות פסיכו חברתיות משמעותיות. כך למשל נמצא שהבישול מסב לבשלנים תחושת ערך עצמי, תחושת ביטחון ועצמאות, תחושת שליטה, משמעות אישית וחברתית וכן את הפלטפורמה לקידום קשרים חברתיים. על אף שלא ניתן להסיק מתוצאות המחקרים הללו על השפעות הבישול בהקשר פסיכותרפי, הם כן מספקים אינדיקציה לכך שיש בבישול פוטנציאל תרומה לרווחים פסיכולוגיים.

 

Kitchen Secrets

האנתרופולוגית פרנצ'ס שורט הקדישה לנושא ספר שלם Kitchen Secrets: The meaning of Cooking in Every Day Life (Short, 2006). הנחת היסוד שלה היא שהמשמעויות האישיות שניתן למצוא בבישול שנעשה מבחירה, הן פועל יוצא של העובדה שתהליך הבישול והתוצר הסופי שלו נקבעו על ידי הבשלן ותלויים במאפיינים הייחודיים שלו עצמו; מאפייניו האישיותיים, ההיסטוריה האישית שלו, יכולותיו הקוגניטיביות והפיזיות, סביבת ותרבות חייו וכדומה. לכל אלה השפעות קריטיות על הבישול ולכן היא מציעה לראות את הבישול בגישה ממוקדת אדם. היא מוסיפה שמרכיבי התהליך ה"אובייקטיביים" כגון מתכון, חומרי גלם, שיטת הבישול, הם שוליים בהערכת משמעות הבישול, בעוד שהגורמים הסובייקטיביים הם העיקר. לכן, היא מסיקה, שבישול שנעשה מבחירה יכול לגלם את עולמו הפנימי של האדם ולהוות שיקוף של היבטים שונים של אישיותו. גישה זו של שורט, קידמה את התפיסה שלבישול, יש אינהרנטית, ממד פסיכולוגי בעל משמעות ועניין.

למידע על התכנית ללימודי הבישול ככלי טיפולי ולהרשמה

הבישול ככלי טיפולי