מידע לנרשם

הרשמה לתכניות המוצעות תיעשה כאן

האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם פונים לשני המינים.

תקנון לימודים

כללי:

 1. תכניות הלימודים ביחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות (להלן "היחידה") מיועדות לתלמידים אשר השלימו לימודי תואר ראשון, שני או שלישי- עפ"י דרישות התכנית, ולהכשירם במסגרת לימודים שאינם לתואר בתחומי הרווחה והבריאות.
 2. היקף שעות הלימוד ודרישות הלימודים בכל תכנית משתנים מתכנית לתכנית. באחריותו האישית של כל נרשם לבדוק מראש את דרישות כל תכנית ותנאיה, כפי שיפורסמו באתר היחידה, ולוודא מראש שהם תואמים לצרכיו.
 3. לבוגרי תכניות אשר עמדו בכל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, למעט למשתתף בסדנא או בתכנית קצרה (פחות מ- 28 שעות לימוד) אשר יקבל אישור המעיד על השתתפותו.
 4. בחלק מתכניות הלימוד יידרש התלמיד להשלמת הכשרה מעשית (פרקטיקום) כחלק מתנאי ההכשרה, וזו תבוצע בהתאם לכל תנאי ונהלי היחידה כפי שיימסרו מראש לתלמיד.
 5. חלק מן התכניות מוכרות ע"י איגודים מקצועיים רלוונטיים כפי שמפורסם באתר היחידה, בכפוף להחלטת כל איגוד וייתכנו שינויים. אין בקבלת תלמיד לתכנית בכדי להבטיח קבלתו לאיגוד מקצועי, והאוניברסיטה אינה מתחייבת לכך שמי שהשלים את התכנית יתקבל לאיגוד. קבלה כאמור כפופה להחלטת כל איגוד.
 6. הלימודים במסגרת היחידה, וכל ההיבטים הכרוכים בהם, כפופים להנחיות ונהלי אוניברסיטת חיפה, לרבות הנחיות מנהל התלמידים ודיקן ההוראה, נהלי היחידה וועדת ההיגוי של היחידה.
 7. תקנון זה מחליף כל תקנון קודם שפורסם בעבר.

בעלי תפקידים וועדות:

 1. מנהל אקדמי: הראש האקדמי של התכנית. אחראי על תכנית הלימודים וההוראה, מינוי אנשי סגל, איש קשר עם איגודים מקצועיים.
 2. רכז אקדמי: מרכז ומשתתף בכל הועדות בתכנית, אחראי על טיפול בפניות תלמידים, ייעוץ לתלמידים, קשר עם סגל אקדמי, קשר עם צוות היחידה.
 3. רכזת מנהלית: אמונה על תהליכי הרשמה, קבלה, תשלומים, פיצול/הפסקת לימודים, קשר עם תלמידים, קשר עם ועדות, ניהול אתר המודל, מעקב אחר השלמת חובות אקדמיים, זכאויות לאישורים ותעודות, תיאום חדרים, ביטוחים וחוזים.
 4. ועדת היגוי: תפקידה ללוות את התכנית, להתוות את פעילותה ומדיניותה.
 5. ועדת קבלה: אמונה על קבלת החלטות בדבר קבלת/אי קבלת מועמדים לתכנית. משמשת גם כוועדת חריגים.
 6. ועדת הוראה: אמונה על קביעת נושאי הלימוד, בחינה ואישור הסגל האקדמי.

תקנות שוויון זכויות לבעלי מוגבלות

 1. כל תלמיד אשר נזקק להתאמות נגישות יפנה למדור לנגישות ולקויות למידה בדיקאנט הסטודנטים.

הרשמה וקבלה:

 1. מועד ההרשמה לתכניות הלימודים משתנה מתכנית לתכנית. פתיחת ההרשמה תפורסם באתר האינטרנט של היחידה.
 2. באחריות המועמד לבדוק עמידתו בדרישת תנאי הסף של תכנית הלימודים אליה הוא מבקש להירשם טרם הרשמתו בפועל, כפי שמפורסמות באתר היחידה. 
 1. עם ביצוע ההרשמה על המועמד לשלם דמי הרשמה כמפורט להלן:
  • לתכנית רב-שנתית / חד-שנתית : 300 ₪
  • לתכנית סמיסטריאלית / סדנה : 100  ₪
 2. דמי ההרשמה לא יוחזרו, אלא אם הוחלט לא לקיים את התכנית והמועמד לא יבחר בתכנית חלופית.
 3. עם סיום תהליך ההרשמה, נדרש כל מועמד להעביר אל הרכזת המנהלית של התכנית מסמכים ואסמכתאות לעמידה בדרישות הסף של התכנית כאמור בסעיף 17 לעיל.
 4. פתיחת כל תכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים, שייקבע עבור כל תכנית בנפרד.

תשלום שכ"ל:

 1. עם קבלת ההודעה על קבלה לתכנית, ישלח קישור לתשלום שכר הלימוד.
 2. שכר הלימוד אשר מפורסם באתר היחידה הינו שכר לימוד שנתי.
 3. שכר הלימוד מתעדכן מעת לעת.
 4. אין היחידה מתחייבת לשמור את מקומו של מועמד בתכנית, אלא אם שילם את שכר הלימוד במסגרת הזמן שהוגדר לכך בדרישת התשלום.
 5. את התשלום ניתן לפרוס לתשלומים באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות תשלום בהמחאות- כאשר מועד פרעונה של ההמחאה האחרונה הוא לא יאוחר מיום 1.6 לאותה שנה.
 6. אנשי סגל העובדים באוניברסיטה בהיקף משרה מלאה ובעלי קביעות, וכן בני משפחתם מדרגה ראשונה, זכאים להנחה בגובה 50% משכר הלימוד של תכניות היחידה (והנחה יחסית בהתאם להיקף המשרה, במקרה בו איש הסגל מועסק במשרה חלקית) ובלבד שהתכנית הגיעה למספר המשתתפים המינימלי כפי שנקבע על ידי היחידה כאמור בסעיף 21 לעיל.

דרישות אקדמיות:

 1. התלמיד מחויב ב-80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות, במסגרת כל אחת מתכניות הלימודים, אלא אם נקבע אחרת בתנאי התכנית.
 2. בתכניות רב שנתיות בלבד: המעבר משנה לשנה מותנה בקבלת ציון "עובר" בכל אחד מן הקורסים, כולל בהדרכות קליניות, קבוצתיות ופרטניות.
 3. הגשת עבודה מסכמת או ביצוע מבחן ייעשו בהתאם לדרישות כל תכנית.
 4. לא השלים תלמיד את חובותיו האקדמיות מהמועד בו היה על הסטודנט לסיים את דרישות התכנית על פי תנאיה הוא רשאי לפנות לרכזת המנהלית ביחידה בבקשה חריגה להשלמת הדרישות במועד אחר, ובלבד שלא חלפו למעלה מ-5 שנים מהמועד בו היה על הסטודנט לסיים את דרישות התכנית הבקשה תעבור לאישור המנהל האקדמי ומנהלת היחידה.

ביטוח הכשרה מקצועית:

 1. חלק מתלמידי תכניות היחידה נדרשים במסגרת הכשרתם להכשרה מעשית המלווה את תכנית הלימודים ומהווה תנאי להשלמתה (כאשר ההכשרה מהווה תנאי להשלמת התכנית או כאשר מדובר בתנאי אותו נדרש להשלים תלמיד אשר התקבל ללימודים בסטטוס "על תנאי").
 2. הכשרה זו מחייבת ביטוח של התלמיד בנוסף לביטוח בו מחויב כל אזרח במדינת ישראל (תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי, בהתאם להוראות הדין (מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי).
 3. חבות הפעלת הביטוח משתנה בהתאם לסטטוס בו מועסק התלמיד במקום ההכשרה:
  • התלמיד הינו שכיר במקום ההכשרה המעשית: על מקום העבודה לבטח את התלמיד הן מול ביטוח לאומי והן בביטוח אחריות מקצועית.
  • התלמיד הינו עצמאי המספק שירות במקום ההכשרה: על התלמיד לדאוג לתשלום לביטוח לאומי ולביטוח אחריות מקצועית.
  • התלמיד אינו מועסק במקום ההכשרה: היחידה אחראית לבטח את התלמיד בסעיף ביטוח הכשרה מקצועית של הביטוח הלאומי ולבטחו בביטוח אחריות מקצועית, בכפוף למילוי הצהרת התלמיד על גבי טופס ייעודי.
 4. יודגש, כי "ביטוח הכשרה מקצועית" זה אינו מחליף את תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, בהם חייב כל אזרח.
 • דמי ביטוח עבור ביטוח הכשרה מקצועית משולם ע"י היחידה החל מחודש אוקטובר עם פתיחת שנת הלימודים. המעוניין להתחיל את ההכשרה לפני תחילת שנת הלימודים וקיבל את אישור רכזת התוכנית לכך,  באחריותו הבלעדית לדווח על כך ליחידה ע"ג הטופס הנ"ל ולאחר מכן ישלח אליו קישור לתשלום דמי ביטוח לחודשי הקיץ.

פיצול לימודים:

 1. תלמיד אשר לא השלים את חובות הפרקטיקום עד תום שנה"ל האקדמית האחרונה שהוגדרה ללימודים לפי תנאי התכנית, רשאי להגיש בקשה לפיצול לימודים.
 2. הבקשה תשלח בכתב לרכזת המנהלית ותיבחן על ידי המנהל אקדמי ומנהלת היחידה.

ביטול לימודים:

 1. מועמד אשר התקבל לתכנית לימודים והחליט לבטל את לימודיו טרם תחילתה, יודיע על החלטתו בכתב בלבד לרכזת המנהלית, לא יאוחר מ-30 ימים טרם קלנדריים פתיחת התכנית בפועל.
 2. הודעה אשר תתקבל לאחר מועד זה, תחשב כהפסקת לימודים.
 3. למועמד אשר ביטל לימודיו במועד יוחזרו תשלומי שכר הלימוד.

הפסקת לימודים:

 1. תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו, מכל סיבה, יידע בכתב את הרכזת האקדמית והרכזת המנהלית של התכנית.
 2. במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזר חיובים כספיים:

תאריך ההודעה

גובה ההחזר הכספי

16-29 ימים קלנדריים טרם תחילת הלימודים

70% מגובה שכר הלימוד השנתי

1-15 ימים קלנדריים טרם תחילת הלימודים

50% מגובה שכר הלימוד השנתי

1-14 ימים קלנדריים לאחת תחילת הלימודים

30% מגובה שכר הלימוד השנתי

15 ימים לאחר תחילת הלימודים ואילך

לא יינתן החזר של שכר הלימוד והתלמיד יחויב במלוא שכר הלימוד עבור אותה שנה

 1. חרף האמור, התלמיד רשאי להגיש בקשה חריגה להחזר כספי של שכר לימוד על ידי משלוח מכתב ובו הסבר מנומק על הסיבה להפסקת הלימודים, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות, לרכזת המנהלית עבור "הועדה למתן הנחות בשכר הלימוד" . הוועדה תדון בבקשה והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

גמול השתלמות:

 1. האוניברסיטה אינה מתחייבת כי תעודת סיום הקורס / התכנית ו/או האישור על השתתפות בתכנית כלשהי, יוכרו לצורך גמול השלמות על ידי גוף או איגוד מקצועי כלשהם. הכרה כאמור תלויה בגוף או באיגוד המקצועי כאמור. הפניה להכרה תיעשה על ידי התלמיד בלבד, ובאחריותו המלאה.

עמדת שירות נגישה

במשרדנו, עמדת שירות נגישה המאפשרת לאנשים עם מוגבלות בניידות, אנשים עם מוגבלות שמיעה ועוד לקבל שירות באופן נוח ומכובד.
ניתן גם לתאם פגישה אישית מראש בטלפון : 04-8240801
כמו כן, ניתן לקבל במשרדנו סיוע במילוי טפסים.
 
הערה:    הנהלת היחידה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכניות ההשתלמות.