היחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אמונה על הכשרות פוסט-אקדמיות לאנשי מקצוע בתחומי המחקר וההוראה של הפקולטה, תוך קיום דיאלוג מתמשך עם בוגרי הפקולטה, חברי הסגל והקהילה במטרה לזהות מגמות בתחומים אלו.