עמדת שירות נגישה

במשרדנו, עמדת שירות נגישה המאפשרת לאנשים עם מוגבלות בניידות, אנשים עם מוגבלות שמיעה ועוד לקבל שירות באופן נוח ומכובד.
ניתן גם לתאם פגישה אישית מראש בטלפון : 048240801
כמו כן, ניתן לקבל במשרדנו סיוע במילוי טפסים.

הרשמה ודמי הרשמה

הרשמה לתכניות המוצעות תיעשה באמצעות טופס הרשמה (המצורף בסוף החוברת), אותו יש לשלוח ליחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 3498838, בצירוף המחאה לפקודת אוניברסיטת חיפה כדלקמן:
לתכנית רב-שנתית / חד-שנתית                       300 ש"ח
לתכנית סמסטריאלית / סדנה                          100  ש"ח
דמי הרשמה לא יוחזרו, אלא אם יוחלט לא לקיים את התכנית והמועמד לא יבחר בתכנית חלופית. פתיחת כל תכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

תעודת גמר

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר (80% לפחות) בלימודים ויעמוד בכל המטלות האקדמיות, שיובאו לידיעת המשתתפים עם פתיחת התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, ויצוין בה היקף שעות הלימוד.
זכאים לתעודה - מסיימי תכניות בהיקף של 28 שעות לימוד ויותר.

אישור השתתפות

המשתתף בסדנאות ובתכניות קצרות (פחות מ- 28 שעות לימוד) יקבל אישור המעיד על השתתפות.

שכר לימוד

שכר הלימוד בכל התכניות צמוד למדד המחירים אשר פורסם ב- 15.5.2020.
בכל מקרה בו המשתלם יפסיק את לימודיו ביוזמתו, בכל שלב שהוא של התכנית, יחויב במלוא שכר הלימוד בשנה"ל הנדונה.

תנאי התשלום

תנאי התשלום בכל תכנית מובאים לידיעת הנרשמים לפני פתיחתה.

הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב למזכירות היחידה.
הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה אינה תקפה, והתלמיד יחויב במלוא שכר הלימוד.
 
הערה:    הנהלת היחידה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכניות ההשתלמות.