shiluv
 
 
 
 

 פסיכותרפיה גופנית-נפשית מבוססת מיינדפולנס

תכנית שנתית

שנה"ל תשפ"א 2021-2020 

מרכז אקדמי:  ד"ר אלון רז 

מורים ומנחים:  גב' סופי אוריה בינימין,  גב' גליה טיאני רונן, מ"א.

רקע
התכנית נועדה להכשיר מדריכים בפסיכותרפיה אינטגרטיבית המשלבת גישות מעולם הגוף נפש מבוסס מיינדפולנס בתכנית יילמדו תכנים מתקדמים
בהדרכה (תיאוריה והקשרה לשדה), שימוש בכלים יצירתיים בהדרכה ופרקטיקום הדרכה על הדרכה.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.         

מנחי התכנית עוסקים בהוראה, הדרכה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש ומשלבים בעבודתם גישות שונות המדגישות קשרי גוף, נפש , ומיינדפולנס.

התכנית הנוכחית מוצעת לשנה במגמה להרחיבה לשנת לימודים נוספת של פרקטיקום בהדרכות מסוגים שונים. 

מטרות התכנית

  • לחשוף את הלומדים לגישות תיאורטיות בהדרכה תוך הצגת שאלות הבסיס.
  • להתנסות במרחב ההדרכה תוך שימת דגש לתפיסות גוף נפש.
  • ללמוד שימוש בכלים יצירתיים מעולם הart therapy -בהדרכה.
  • לבחון סוגיות הדרכה מתוך השדה בהקשרים של הדרכה פרטנית.

 אוכלוסיית יעד

  • בוגרי תכניות לפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס, ו/ או תכניות פסיכותרפיה אחרות, בעלי ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם מודרכים בפועל או עומדים לקבל מודרכים.
  • בוגרי תכניות לתואר שני מבתי ספר לטיפול בשילוב אומנויות, בעלי ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם מודרכים בפועל או העומדים לקבל מודרכים.
תכנית הקורס
הדרכה: תאוריה ומעשה
גב' סופי אוריה בנימין

ימי ראשון , בין השעות 20:30-16:00

הקורס יעסוק בעקרונות ותהליכים בהדרכה בטיפול. יועלו היבטים תיאורטים ויישומיים בנושאים כגון: המרחב התוך אישי והבין אישי ביחסי מדריך-מודרך, תהליכים מקבילים מדריך-מודרך-מטפל, בין טיפול והדרכה, זיהוי והתמודדות עם התנגדות בתהליכי הדרכה ועוד. מבנה הקורס יתחלק לשניים: חלק תיאורטי וחלק של קישור התיאוריה לעבודת הדרכה על מקרים חיים על ידי המשתתפים.

שילוב כלים יצירתיים בהדרכה
מנחה: גב' גליה טיאנו רונן

יום חמישי בין השעות 20:30-14:00 ימי שישי בין השעות 14:00-08:30

הקורס יערוך הכרות עם מושגי יסוד, מודלים וטכניקות יצירתיות לשילוב בהדרכה אינטגרטיבית. תוך התבססות על התפיסה של הדרכה מבוססת אמנויות,
הרעיון שלArt as therapy  וגישת שילוב האמנויות הוא יקנה כלים יישומיים מהמדיומים השונים של האמנויות וידגים כיצד ניתן להיעזר בהם כדי לקדם ולהרחיב תהליכי הדרכה.
הקורס ישלב הרצאות, דיונים והתנסויות חווייתיות.
 
פרקטיקום – הדרכה קליני 
מנחה גב'

ימי א' בין השעות 20:00-16:00

הפרקטיקום יעבוד על אירועי הדרכה מתוך השטח. כל מקרה יקבל מימד מעשי התנסותי וישולב בחומר התיאורטי הקשור להדרכה.
במהלך ההדרכה תילמדנה דרכים בהן חברי הקבוצה מהווים משאב מרחיב וישים בתהליך ההדרכה האישית.
 
שיטת הלימוד
המפגשים בקורס משלבים לימוד תיאורטי, התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון.
 
דרישות הקורס
נוכחות, וקריאת החומר הביבליוגרפי, הצגת שני אירועי הדרכה, כתיבת עבודה מסכמת.
 
משך התכנית
14 מפגשים בימי ראשון בין השעות 20:30-16:00

ועוד סדנה מתמשכת :יום ה', בין השעות 20:30-14:30, יום ו',  בין השעות 14:30-08:30 . סה"כ 16 מפגשים.

סה"כ 94  שעות לימוד אקדמיות.

תאריך פתיחה: 8.11.20

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך,
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומרכז שילוב.
 
מקום הלימודים 
קמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון.
 
דמי רישום 
300 ₪ שאינם מוחזרים 
 
שכר לימוד
5,900 ₪
 
* ייתכנו שינויים בסגל המורים ובתאריכי הקורסים.
*  ייתכנו שינויים בלימוד הסילבוס המוגש על פי החלטת המורה הקשורה בתהליך הלמידה הקבוצתי.
* ייתכנו שינויים בתכני הקורסים בהתאם להתפתחות הקבוצה והחלטת המורה.

המעבר לשנה ב' בכל התכניות מותנת במספר המשתתפים.

 פתיחת שנה נוספת מותנית במספר הלומדים.

 

לפרטים והרשמה

אתר מרכז שילוב:www.shiluv-bodymind.co.il

טלפון: 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.